Gói thầu A3: Gói thầu A3: Km16+600 – Km18+713.5

| Gói thầu A3: Gói thầu A3: Km16+600 – Km18+713.5

Thông tin gói thầu:

Tổng chiểu dài gói thầu: 2.11Km.

Thời gian thi công: 36 tháng.

Nhà thầu thi công gói thầu:

Liên danh Halla Corporation – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án