Gói thầu J2: Cầu sông Chà và cầu dẫn (Km24+503 – Km29+264)

| Gói thầu J2: Cầu sông Chà và cầu dẫn (Km24+503 – Km29+264)                                                                               

Thông tin gói thầu:

Vị trí: huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Chiều dài:  4,7 km, bao gồm cầu Sông Chà và đoạn Cầu cạn qua huyện Cần Giờ.

Thời gian thi công 32 tháng.

Nhà thầu thi công:

Liên danh Sumitomo – CIENCO4

Nhà thầu phụ quan trắc môi trường:

Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng.