Gói thầu NW18

| Gói thầu NW18:xây dựng cầu Chợ Đệm

Vị trí gói thầu:

Cầu bắc qua sông Chợ Đệm, thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Nhà thầu thi công:

Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Phú Xuân và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại 299