Nhân lực phòng quan trắc môi trường

NHÂN LỰC PHÒNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 

Trưởng phòng: Hà Sinh Vương

Bằng cấp: Kỹ sư môi trường

Số năm kinh nghiệm: 7

 

Hồ  Ngọc Quý

Bằng cấp: Kỹ sư môi trường

Số năm kinh nghiệm: 6

 

Trần Quang Lâm