Quan trắc hiện trường

| QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

Quan trắc chất lượng môi trường không khí

Quan trắc chất lượng môi trường không khí

Quan trắc chất lượng môi trường không khí

Quan trắc chất lượng môi trường khí thải

Lấy mẫu nước mặt

Lấy mẫu nước mặt

Đo nhanh thông số nước mặt tại hiện trường

Đo nhanh thông số nước mặt tại hiện trường

Lấy mẫu nước ngầm

Lấy mẫu đất

Lấy mẫu trầm tích đáy

Lấy mẫu phiêu sinh vật