Chứng chỉ và giấy phép hoạt động

| CHỨNG CHỈ VÀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

  1. Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

 

 2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc.

 Số hiệu VIMCERTS 064

 

 

3. Chứng chỉ công nhận VILAS (Số hiệu VILAS 409)