Quan trắc môi trường

| QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Phòng thí nghiệm Trung tâm Môi trường CEECO thuộc Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng có chức năng về lĩnh vực quan trắc môi trường và thử nghiệm chất lượng môi trường nước, không khí, đất. Trung tâm chúng tôi phấn đấu để PTN trở thành đơn vị tốt nhất cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng môi trường. Mục tiêu chất lượng năm 2016 của chúng tôi là:

  • PTN tiếp tục duy trì hoạt động PTN theo hệ thống quản lý ISO 17025: 2007
  • Thực hiện định kỳ các chương trình thử nghiệm thành thạo bên ngoài. Tích cực tham gia các khóa đào tạo bên ngoài về kỹ năng quản lý hệ thống, quản lý kỹ thuật cũng như trình độ chuyên môn.
  • Hạn chế khiếu nại khách hàng <5% tổng số mẫu thử.
  • Các lỗi nặng không phù hợp không được xảy ra và các lỗi nhẹ phải ít hơn 05 lỗi trong các đợt đánh giá nội bộ.
  • Tiếp tục duy trì và nâng cao tay nghề kiểm nghiệm viên bằng cách kiểm tra định kỳ nội bộ theo kế hoạch và tham gia thử nghiệm liên phòng.
  • Nâng cao ý thức và chuyên môn cho KNV hướng đến sự chuyên nghiệp trong công việc, giảm thiểu các quy trình không cần thiết trong hệ thống quản lý.
  • Nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý bằng việc đưa ra các thay đổi trong quá trình vận hành hệ thống sao cho phù hợp với thực tế của phòng.
  • Thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy trình hiệu chuẩn, kiểm tra nội bộ thiết bị PTN và thiết bị QTMT

 

DANH SÁCH CÁC THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Chỉ tiêu môi trường nước, đất.

 

Chỉ tiêu môi trường không khí

Chỉ tiêu môi trường khí thải