Tư vấn môi trường

| TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng (CEECO) là một đơn vị chuyên ngành về môi trường đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường. Trong thực tế CEECO đã thực hiện và bảo vệ thành công nghiên cứu đánh giá tác động môi trường cho trên 100 dự án, trong đó có 30 dự án đầu tư nước ngoài lớn ở Việt Nam, một số trong đó thực hiện theo quy định WB hoặc ADB.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu, quan trắc môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, quy hoạch môi trường cho các tỉnh, thành.

Xây dựng và giám sát các chương trình tái định cư (RAP) cho các dự án trong và ngoài nước.