Nhân lực

| NHÂN LỰC

Nhằm đảm bảo về năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên PTN, có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu chung về năng lực:
- Người thao tác thiết bị: Phải được đào tạo sử dụng thiết bị do nhà cung cấp thiết bị thực hiện hoặc do phụ trách kỹ thuật hướng dẫn sử dụng thiết bị và được giám sát thích hợp của người được phân công theo dõi sử dụng thiết bị.
- Người thực hiện việc thử nghiệm, hiệu chuẩn: Là nhân viên được đào tạo bên ngoài hoặc đào tạo nội bộ trong lĩnh vực công việc được giao.
- Người đánh giá kết quả và ký duyệt kết quả thử nghiệm: Có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực lấy mẫu, thử nghiệm, có kiến thức thích hợp về các phép thử đang sử dụng tại PTN, hiểu biết chung về luật pháp và các tiêu chuẩn qui định.

Mục tiêu về huấn luyện và đào tạo:
- Tất cả cán bộ, nhân viên được đào tạo thường xuyên, cập nhật các kiến thức liên quan đến công việc được giao.
- Đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ chủ chốt để phù hợp với nhiệm vụ hiện tại và trong tương lai.

 

Danh sách nhân sự