Hệ thống quản lý chất lượng

| CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU

Phòng thí nghiệm Trung tâm Môi trường CEECO thuộc Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng có chức năng về lĩnh vực quan trắc và thử nghiệm môi trường nước, không khí, đất. Trung tâm chúng tôi phấn đấu để PTN trở thành đơn vị tốt nhất cung cấp dịch vụ Kiểm nghiệm Chất lượng Môi trường dựa trên cơ sở:

 • Bảo đảm sự tin cậy của kết quả thử nghiệm do PTN thực hiện.
 • Phương châm hoạt động của chúng tôi là CHÍNH XÁC – TRUNG THỰC – KỊP THỜI.
 • Đào tạo đội ngũ nhân viên đủ năng lực nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như các yêu cầu của pháp luật về chế định. Luôn xem xét cải tiến năng lực hệ thống thiết bị nhằm đảm bảo tính ổn định của dịch vụ và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 • Mọi cán bộ PTN hoàn toàn không bị bất kỳ áp lực (kể cả nội bộ và bên ngoài) làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.
 • Quyết tâm xây dựng, thực hiện và tuân thủ hệ thống chất lượng PTN theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2007
 • Giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng.

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm được xây dựng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2007

Cấu trúc của hệ thống văn bản được sử dụng trong hệ thống chất lượng.

CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Nhân sự :

Nhằm đảm bảo về năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên PTN, có trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu chung về năng lực:

 • Người thao tác thiết bị: Phải được đào tạo sử dụng thiết bị do nhà cung cấp thiết bị thực hiện hoặc do phụ trách kỹ thuật hướng dẫn sử dụng thiết bị và được giám sát thích hợp của người được phân công theo dõi sử dụng thiết bị.
 • Người thực hiện việc thử nghiệm, hiệu chuẩn: Là nhân viên được đào tạo bên ngoài hoặc đào tạo nội bộ trong lĩnh vực công việc được giao.
 • Người đánh giá kết quả và ký duyệt kết quả thử nghiệm: Có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực lấy mẫu, thử nghiệm, có kiến thức thích hợp về các phép thử đang sử dụng tại PTN, hiểu biết chung về luật pháp và các tiêu chuẩn qui định.

Mục tiêu về huấn luyện và đào tạo:

 • Tất cả cán bộ, nhân viên được đào tạo thường xuyên, cập nhật các kiến thức liên quan đến công việc được giao.
 • Đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ chủ chốt để phù hợp với nhiệm vụ hiện tại và trong tương lai.

Thiết bị và hiệu chuẩn

PTN được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc thử nghiệm:

 • Thiết bị tại phòng được đặt ở vị trí thuận lợi cho việc đo đạc, thử nghiệm. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các số liệu đo đạc trên thiết bị để bảo đảm tính chính xác.
 • Phụ trách kỹ thuật có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc sử dụng, tình trạng thiết bị, vệ sinh và bão dưỡng thiết bị. Thiết bị được bảo trì theo kế hoạch hằng năm.
 • Nhằm đảm bảo tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc thử nghiệm có ảnh hưởng đến độ chính xác kết quả thử nghiệm đều được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.
 • Hiệu chuẩn bên ngoài: Liên hệ cơ quan hiệu chuẩn để thực hiện việc hiệu chuẩn.  Nếu đạt yêu cầu, thiết bị được cấp giấy chứng nhận và dán tem.
 • Hiệu chuẩn nội bộ: PTKT thực hiện việc hiệu chuẩn theo hướng dẫn sử dụng thiết bị.  Ghi lại kết quả hiệu chuẩn trong phiếu hiệu chuẩn nội bộ.

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

Để đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, định kỳ mỗi năm ít nhất 01lần, PTN tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do đơn vị bên ngoài tổ chức.

Kết quả thử nghiệm được đánh giá so sánh giữa các phòng thử nghiệm tham gia. Ngoài ra, PTN tự đưa ra biện pháp kiểm soát chất lượng kết quả thử nghiệm như :

 • Sử dụng mẫu kiểm soát chất lượng QC.
 • Kiểm tra  tay nghề Kiểm nghiệm viên ít nhất 1 lần/ 1 năm.