Dự án cải thiện môi trường nước TPHCM - Giai đoạn 1

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TPHCM - GIAI ĐOẠN 1

1. NHÀ TÀI TRỢ:

Ngân hàng hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JBIC), từ 1/10/2008 là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

2. CƠ QUAN CHỦ QUẢN:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

3. CHỦ ĐẦU TƯ:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Giao thông – Đô thị thành phố.

4. PHẠM VI ẢNH HƯỞNG:

Lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé nằm trên địa bàn của 11 quận, huyện: Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.

5. SỐ HỘ DÂN VÀ ĐƠN VỊ BỊ ẢNH HƯỞNG

 2.537 hộ dân và 36 cơ quan đơn vị

6. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:

  • Góp phần giải quyết không còn ngập nước trong lưu vực phái Bắc Kênh Tàu Hũ – Bến Nghé trên đại bàn các Quận 1, 3, 5, một phần Quận 10, 11, và Quận 4, 8, 6.
  • Thu gom nước thải trong lưu vực địa bàn các Quận 1, 3, 5, một phần Quận 10, 11 (1000 ha) không để đổ ra sông Sài Gòn, kênh Tầu Hũ – Bến Nghé như hiện nay, đưa về nhà máy xử lý nước thải để xử lý, giảm ô nhiễm môi trường thành phố và thu gom xử lý trên địa bàn Quận 4, 8, 6, một phần Quận 10 vào giai đoạn 2.
  • Nạo vét thông thoáng lòng kênh, xây dựng kè bờ và cây xanh chiếu sáng bờ kênh Tầu Hũ – Bến Nghé, tạo cảnh quan sạch đẹp 2 bờ kênh.
  • Di dời các hộ dân sống dọc ven kênh đang ô nhiễm đến các khu tái định cư khang trang sạch đẹp, có môi trường sống tốt.
  • Giải quyết chống ngập cục bộ những vùng trũng ngập nước thường xuyên Thanh Đa – Quận Bình Thạnh và khu vực Mễ Cốc – Phường 15, Quận 8 (giai đoạn 1) và giải quyết cơ bản chống ngập cho Quận 4, Quận 8 trong giai đoạn 2

7. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN:

Dự án Cải thiện môi trường nước TP giai đoạn I đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 24/10/2001 và được Ủy ban nhân dân TP phê duyệt điều chỉnh dự án tại quyết định số 6155/QĐ-UBND ngày 21/11/2013.Tổng mức đầu tư: 25.500 triệu yên và 5.029 tỷ đồng, quy ra 6.043 tỷ VNĐ

8. QUY MÔ DỰ ÁN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Toàn bộ các hạng mục đầu tư của dự án trong giai đoạn 1 bao gồm 5 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu Tư vấn Kỹ thuật

8.1. Gói thầu Tư vấn: gồm 2 hợp phần

  • Gói thầu tư vấn Thiết kế: do nguồn vốn ngân sách tài trợ
  • Gói thầu tư vấn Kỹ thuật: do JICA tài trợ

Phạm vi công việc: Bổ sung hoàn chỉnh, lập thiết kế dự toán chi tiết, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu; Giám sát thi công; Tư vấn công tác tái định cư; nghiên cứu phát triển thể chế; chuyển giao công nghệ.

Nhà thầu thực hiện: Pacific Consultants International liên dánh với Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam và Công ty Tư vấn Cấp thoát nước số 2.

8.2. Các gói thầu xây lắp:

8.2.1. Gói thầu A: “Cải tạo kênh Tàu Hũ – Bến Nghé”

8.2.2. Gói thầu B: “Cải tạo hệ thống thoát nước mưa bằng bơm”, khu vực Thanh Đa (15,4ha), Bến Mễ Cốc 1 – quận 8 (70,9ha), Bến Mễ Cốc 2 – quận 8 (46ha)

8.2.3. Gói thầu C: “Xây dựng tuyến cống bao, trạm bơm chuyển tiếp nước thải và cung cấp thiết bị thau rửa cống”.

8.2.4. Gói thầu D: “Xây dựng tuyến cống chuyển tải, cải tạo cống chung hiện hữu trong khu vực”.

8.2.5. Gói thầu E: “Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án.