DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU 5

| DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TPHCM - LONG THÀNH - DẦU GIÂY: GÓI THẦU 5A

Thông tin gói thầu: 

Gói thầu số 5 là một trong năm 6 gói thầu xây dựng (Gói 1A, 1B, 2, 3, 5, 6) của toàn tuyến Dự án với tổng chiều dài 14 km. Điểm bắt đầu từ Km 23 + 900 và điểm kết thúc là Km 37 + 800 m, bao gồm 3 cầu: Bưng Môn, Suối Trầu, Cầu Môn và 8 đường chui. 

Nhà thầu xây dựng:

POSCO E&C chịu trách nhiệm thi công xây dựng.

 

 

 

 

 

Hoạt động quan trắc môi trường:

Thực hiện quan trắc môi trường tác động đối với không khí, tiếng ồn và độ rung.

Thực hiện quan trắc chất phát thải đối với nguồn nước mặt, nước thải, đất và trầm tích trong khu vực dự án