Báo cáo hoàn thành công trình BVMT

Đối tượng áp dụng:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ  sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đề án BVMT chi tiết và hoàn thành xong các công trình bảo vệ môi trường như: hệ thống xử lý nước thải, khí thải... và đạt theo các Quy chuẩn hiện hành thì các Cơ sở phải lập Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường để trình nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định xem xét lại việc thực hiện (cơ quan phê duyệt ĐTM/ Đề án BVMT chi tiết của Cơ sở).

 Điều kiện:

Hồ sơ đề nghị xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện trước khi các công trình BVMT được vận hành chính thức.

Căn cứ pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/02/2015, của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29/05/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Hồ sơ xác nhận các công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa vào vận hành chính thức gồm:

+ 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo mẫu 28;

+ 01 bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ĐTM bổ sung/Đề án BVMT chi tiết;

+ 03 báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu 29;

+ Phụ lục kèm theo gồm các giấy tờ sau: bản vẽ hoàn công và kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (mỗi loại 03 bản).

Quy trình thực hiện báo cáo hoàn thành ĐTM

Quan trắc, đo đạc, lấy mẫu môi trường tại khu vực thực hiện dự án và Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm (việc này thực hiện 3 lần).

 Đánh giá số liệu phân tích và viết chuyên đề.

 Tổng hợp hồ sơ và đánh giá sơ bộ lại toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở.

Cơ quan phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM

Nộp tại cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM/ Đề án BVMT chi tiết.