Giấy phép khai thác nước ngầm

Nước là một nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, nhưng không phải là nguồn tài nguyên vô tận mà chúng ta cứ sử dụng bừa bãi không có sự kiểm soát sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường trước được.

Nhằm tăng cường sự quản lý của Nhà nước, nâng cao trách nghiệm bảo vệ, khai thác sử dụng nước của các cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nước ngầm khi đi vào hoạt động các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân cần phải làm thủ tục xin giấy phép khai thác nước ngầm theo quy định của Chính phủ

Nếu trong quá trình hoạt động có sự thay đổi liên quan đến vấn đề khai thác nguồn nước ngầm cần phải thực hiện điều chỉnh hoặc đăng ký lại mới. Đồng thời trong thời gian sử dụng cần thực hiện gia hạn theo đúng quy định của trong nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ. .

Nếu không xin giấy phép sử dụng khai thác nước ngầm sẽ có nguy cơ bị tịch thu giấy phép kinh doanh hoặc bị xử phạt hành chính rất nặng theo Nghị định số 142/2013/NĐ-CP được áp dụng từ 15/12/2013.

Và nếu khi một đơn vị, tập thể hay cá nhân nào đã có xin phép giấy khai thác nước dưới đất và trước 90 ngày khi giấy phép hết hiệu lực khai thác thì phải làm hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm theo đúng quy định hiện hành.

Đối tượng xin giấy phép khai thác nước ngầm.

- Tất cả các doanh nghệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nước ngầm.

- Các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng nước ngầm hoặc công trình khai thác nước ngầm mà chưa đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm.

Định kì 6 tháng/ lần các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng, có công trình sử dụng nước ngầm phải tiến hành làm báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm.

Căn cứ pháp lý về việc xin giấy phép khai thác nước ngầm

- Luật Tài nguyên nước năm 2012

- Nghị định Số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tài nguyên nước.
Nghị định  142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định việc  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

- Thông tư 27/2014/BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2013 Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

Quy trình thực hiện hồ sơ xin giấy phép khai thác nước ngầm 

- Xác định địa điểm, công suất cần khai thác;

- Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn;

- Xác định điều kiện kinh tế xã hội môi trường tại khu vực khai thác;

- Xác định thông số về các đặc điểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến việc khai thác nước ngầm;

- Thu mẫu nước phân tích;

- Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước;

- Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000;

- Tính toán dự báo mức nước hạ thấp;

- Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế;

- Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước;

- Hoàn tất hồ sơ xin cấp phép khai thác nước ngầm;

- Nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý môi trường tùy thuộc vào công suất khai thác nước ngầm của cơ sở sản xuất, kinh doanh;