Kế hoạch bảo vệ môi trường

Đối tượng thực hiện

Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Chưa thi công xây dựng và hoạt động.

Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 18 - 19).

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 Hồ sơ cần thiết

Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư.

Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất (nếu có).

Sơ đồ vị trí dự án.

Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.

Trong một số trường hợp, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Tùy theo vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận,xem xét là một trong các cơ quan sau:

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ban quản lý các KCN.

Ban quản lý Khu kinh tế.